counter.de
stod: 23.06.2021 besökar: Sprach Auswahl/Val av språk Home Vägrestaurang/Gatukök & Semester Stugor
Home Lokalisering Restaurang Mat Karta Galerie Omgivningar Semester Park Hus Gabi Hus Manfred Hus Yvonne Camper Plats Kontakt läinkar AGB's Impressum Disclaimer Dataskydd
designed by thme.media ©  2014...2021, Köln

Dataskyddsdeklaration (SE)


Följande uppgiftsskyddsdeklaration gäller för användningen av vårt onlinerbjudande (nedan "webbplats").

Detta inkluderar webbplatserna: www.tyroler-stugan.com

finns också på:                        www.tirolerstuga.com
                                             www.ferienhaus-schweden.at
                                             www.semester-stugor.com

Vi lägger stor vikt vid dataskyddet. Dina personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt Allmän uppgiftsskyddsförordning (GDPR).


1. Ansvarig

Ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i den mening som avses i artikel 4 nr 7 GDPR är:

Tyroler StuganRestaurang och uthyrning av semester stugor

Ledning:
Manfred Sprenger
Postvägen 13
SE 36194 Eriksmåla
iMail: info@tyroler-stugan.com

Webmaster / dataskydd:
Thomas Merken
Robert-Schuman-Str. 2-4
D 51109 Köln
Fax: +49 (221) 169471-20
iMail: webmaster@tyroler-stugan.com
       datenschutz@tyroler-stugan.com

Om du vill göra invändningar mot insamlingen, behandlingen eller användningen av dina uppgifter av oss i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser i sin helhet eller för enskilda åtgärder kan du rikta din invändning till den ansvariga:
       datenschutz@tyroler-stugan.com

Du kan spara och skriva ut den här dataskyddsdeklarationen när som helst.


2. Allmänna ändamål med behandlingen

Vi använder personuppgifter för att driva webbplatsen och för att kontakta våra kunder.


3. Vilken information vi använder och varför

3.1 värd

Värdtjänsterna som vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva webbplatsen.

Vi, eller vår värdleverantör, bearbetar innehållsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, prospekter och besökare på dessa webbplatser baserat på våra legitima intressen i effektiv och säker tillhandahållande av våra webbplatser i enlighet med. Artikel 6 punkt 1 mening 1 f) GDPR i samband med Artikel 28 GDPR.

3.2 Åtkomstdata

Vi samlar in information om dig när du använder dessa webbplatser. Vi samlar automatiskt information om ditt användningsbeteende och din interaktion med oss ​​och registrerar data om din dator eller mobilenhet. Vi samlar in, sparar och använder data om varje åtkomst till vår webbplats (så kallade serverloggfiler). Tillgångsdata inkluderar:

● Namn och URL på den åtkomna filen

● Datum och tid för åtkomst

● Mängd data som överförts

● Meddelande om framgångsrik hämtning (HTTP-svarskod)

● Webbläsartyp och webbläsarversion

● Operativsystem

● Internetleverantör för användaren

● IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder denna loggdata utan att tilldela dig personligen eller annan profilskapande för statistiska utvärderingar i syftet med operationen, säkerheten och optimeringen av våra webbplatser, men också för anonym registrering av antalet besökare på vår webbplats (trafik) samt omfattningen och typen av Användning av våra webbplatser och tjänster, även för faktureringsändamål, för att mäta antalet klick som erhållits från samarbetspartners. Baserat på denna information kan vi tillhandahålla personligt och platsrelaterat innehåll och analysera datatrafiken, söka efter fel, korrigera dem och förbättra våra tjänster.

Detta är också vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1 punkt 1 f) GDPR.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera loggdata retrospektivt om det finns rimliga skäl att misstänka olaglig användning. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tid om detta är nödvändigt för säkerhetsändamål eller är nödvändigt för tillhandahållande av tjänster eller fakturering av en tjänst, t.ex. B. om du använder ett av våra erbjudanden. Efter att ha avbrutit orderprocessen eller efter mottagande av betalning tar vi bort IP-adressen om den inte längre krävs för säkerhetsändamål. Vi sparar också IP-adresser om vi har en specifik misstank om brott i samband med användningen av våra webbplatser.

3.3 Cookies

Vi använder inte kakor.

3.4 Data för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, till exempel namn, adress, e-postadress, beställda produkter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att ingå avtalet.

Informationen kommer att raderas efter garantiperioderna och lagstadgade lagringsperioder har gått ut.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 punkt 1 S. 1 b) GDPR, eftersom dessa uppgifter krävs så att vi kan uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

3.5 Användarkonto

Att skapa användarkonton är inte avsett.

3.6 Nyhetsbrev

Uppgifterna som begärs under registreringsprocessen krävs för att registrera sig för nyhetsbrevet. Registreringen för nyhetsbrevet loggas. Efter registrering kommer du att få ett meddelande på den angivna e-postadressen där du ber dig bekräfta din registrering ("Double Opt-in"). Detta är nödvändigt så att tredje parter inte kan registrera sig med sin e-postadress.

Du kan återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet när som helst och därmed avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Vi sparar registreringsinformationen så länge de krävs för att skicka nyhetsbrevet. Vi sparar loggningen av registreringen och leveransadressen så länge som det var intresse av att bevisa det ursprungligen givna samtycket, som regel är detta preskriptionstiden för civilrättsliga fordringar, dvs. högst tre år.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet är ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 punkt 1 S. 1 a) i samband med artikel 7 GDPR tillsammans med avsnitt 7 punkt 2 nr 3 UWG. Den rättsliga grunden för registrering av registreringen är vårt legitima intresse av att bevisa att transporten skedde med ditt samtycke.

Du kan när som helst avbryta registreringen utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna i enlighet med din leverantørs grundtaxor. Ett meddelande i textform till kontaktinformationen som nämns i avsnitt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) räcker för detta. Naturligtvis hittar du också en länk för prenumeration i varje nyhetsbrev.

3.7 Produktrekommendationer

Vi kan skicka oregelbundna förfrågningar via e-post, oavsett nyhetsbrev. På detta sätt skickar vi dig information om vårt erbjudande som du kanske är intresserad av.

Vi följer strikt de lagliga kraven. Du kan när som helst invända mot detta utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna i enlighet med din leverantørs grundtaxor. Ett meddelande i textform till kontaktinformationen som nämns i avsnitt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) räcker för detta. Naturligtvis hittar du också en länk för prenumeration i alla framtida e-postmeddelanden.

Den rättsliga grunden för detta är det juridiska tillståndet enligt artikel 6, punkt 1, S. 1 f) GDPR i samband med § 7, punkt 3, UWG.

3.8 E-postkontakt

Om du kontaktar oss (t.ex. med hjälp av kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) behandlar vi din information för att behandla begäran och i händelse av att uppföljningsfrågor uppstår.

Om databehandlingen utförs för att genomföra pre-contractual åtgärder på din begäran eller, om du redan är vår kund, för att genomföra kontraktet, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 punkt 1 punkt 1 b) GDPR.

Vi behandlar bara andra personuppgifter om du samtycker till dem (artikel 6, punkt 1, klausul 1 a) GDPR) eller om vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter (artikel 6, punkt 1, punkt 1 f) GDPR) , Ett legitimt intresse ligger t.ex. Till exempel att svara på din e-post.


4. Google Analytics

Vi använder inte Google Analytics.


5. Lagringsperiod

Om inte specifikt anges lagrar vi bara personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som eftersträvas.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren lagring av personuppgifter, till exempel i skatte- eller handelsrätt. I dessa fall kommer informationen bara att lagras av oss för dessa rättsliga ändamål, men kommer inte att behandlas på annat sätt och kommer att raderas efter att den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut.


6. Dina rättigheter som registrerade

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter angående dina personuppgifter. Om du vill hävda dessa rättigheter, skicka din förfrågan via e-post eller post, tydligt identifiera dig, till adressen som anges i avsnitt 1.

Nedan hittar du en översikt över dina rättigheter.

6.1 Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt att rensa information om behandlingen av dina personuppgifter

I detalj:

Du har rätt att när som helst få bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas. Om så är fallet har du rätt att begära gratis information om de personuppgifter som lagras om dig.

Det finns också en rätt till följande information:

● 1. behandlingsändamål.

● 2. De kategorier av personuppgifter som behandlas.

● 3. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt för mottagare i tredjeländer eller med internationella organisationer.

● 4. Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet.

5. Förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling.

● 6. förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

● 7. Om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung.

● 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22, punkterna 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den logik som är inblandad och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation har du rätt att informeras om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

6.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar och vid behov kompletterar dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi omedelbart korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Med beaktande av syftena med behandlingen har du rätt att begära att fullständiga personuppgifter fylls i - också med hjälp av en kompletterande deklaration.

6.3 Rätt till radering ("rätt att glömmas")

I ett antal fall är vi skyldiga att ta bort dina personuppgifter.

I detalj:

Enligt artikel 17, punkt 1 GDPR, har du rätten att be oss ta bort dina personuppgifter omedelbart, och vi är skyldiga att radera personuppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

● 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt.

● 2. Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på enligt artikel 6, punkt 1, punkt 1 a) GDPR eller artikel 9, punkt 2 a) GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

● 3. Du gör invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det finns inga överväldigande berättigade skäl för behandlingen, eller du gör invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.

● 4. Personuppgifterna behandlades olagligt.

● 5. Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsländer som vi omfattas av.

● 6. Personuppgifterna samlades in i relation till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8, punkt 1, GDPR.

Om vi ​​har offentliggjort personuppgifterna och vi är skyldiga att ta bort dem i enlighet med artikel 17, punkt 1 GDPR, vidtar vi lämpliga åtgärder, inklusive tekniska, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att vara ansvariga för databehandlingen, som är ansvariga för personuppgifterna Behandla data för att informera dig om att du har bett dem att ta bort alla länkar till dessa personuppgifter eller kopiera eller replikera dessa personuppgifter.

6.4 Rätt till begränsning av behandlingen

I ett antal fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllda:

● 1. Du bestrider riktigheten för personuppgifterna under en tid som gör att vi kan verifiera riktigheten av personuppgifterna.

● 2. behandlingen är olaglig och du vägrade att ta bort personuppgifterna och i stället begärde att användningen av personuppgifterna skulle begränsas.

● 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna i syfte att behandla, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

● 4. Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21, punkt 1 GDPR, så länge det inte är säkert om de berättigade skälen för vårt företag uppväger ditt.

6.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot, överföra eller låta oss överföra personuppgifter som rör din person på ett maskinläsbart sätt.

I detalj:

Du har rätt att ta emot personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra denna information till en annan controller utan hinder från oss, förutsatt att

● 1. behandlingen är baserad på samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 a) GDPR eller artikel 9 punkt 2 a) GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 b) GDPR och

● 2. Behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer.

När du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 har du rätt att få personuppgifterna överförs direkt från oss till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart.

6.6 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot laglig behandling av dina personuppgifter av oss om detta beror på din specifika situation och våra intressen i behandlingen inte uppväger vårt.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din särskilda situation, som är baserad på artikel 6, punkt 1 S. 1 e) eller f) GDPR; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personuppgifterna om vi inte kan bevisa tvingande skäl för behandling som är värd att skydda som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om vi ​​behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam.

Du har rätt, av skäl som härrör från din särskilda situation, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89, punkt 1, GDPR, såvida det inte är eftersom bearbetning är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

6.7 Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättslig effekt på dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.

Det finns inget automatiserat beslut baserat på insamlade personuppgifter.

6.8 Rätt att dra tillbaka samtycke enligt lagen om dataskydd

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

6.9 Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i det land där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.


7. Datasäkerhet

Vi gör allt för att säkerställa säkerheten för dina data inom ramen för tillämpliga lagar om dataskydd och tekniska alternativ.

Vi vill dock påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tredjepartsåtkomst.

För att säkra dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR, som vi ständigt anpassar oss till den senaste tekniken.

Vi garanterar inte heller att vårt erbjudande kommer att finnas tillgängligt vid vissa tidpunkter; Störningar, avbrott eller misslyckanden kan inte uteslutas. Servrarna som vi använder säkerhetskopieras regelbundet noggrant.


8. Utlämnande av uppgifter till tredje parter, ingen dataöverföring till länder utanför EU

I grund och botten använder vi bara dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den mån vi involverar tredje parter i utförandet av kontrakt (som leverantörer av logistiktjänster) kommer de endast att få personuppgifter i den utsträckning överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandlingen (”orderbehandling”), förpliktar vi avtalspartner att använda personuppgifter endast i enlighet med kraven i dataskyddslagar och för att säkerställa skyddet för den registrerades rättigheter.

En dataöverföring till platser eller personer utanför EU utanför det fall som nämns i avsnitt 4 i denna förklaring sker inte och är inte planerad.


9. Status för denna dataskyddsdeklaration

Status för denna dataskyddsdeklaration är 30. Maj 2020 och övervakas kontinuerligt och kontrolleras för nödvändiga ändringar. Detta sker särskilt om något skulle förändras i vårt WEB-erbjudande.


10. Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller oro om dataskydd, vänligen kontakta WEBMASTER, som också ansvarar för vårt dataskydd:

Thomas Merken

Mail: datenschutz@tyroler-stugan.com